6/12/2015

Bayan, pumailanglang ka!

.

Ang isang kasarinlan ay tunay na makabuluhan lamang kung ang bayan ay may tunay na kalayaan na pumailanglang, at gamit ang bigay-sa-Dios niyang kakayahan, ay walang pagaalinlangang piliin at walang takot na gawin ang kung ano ang mga dapat at tama.

Isang mapagnilay-nilay na pagdiriwang ng araw ng iyong kasarinlan, bayang Pilipinas.