2/14/2008

Pangamuyo Sa Imong Katawhan

Talahurong Pangulo sa nasod:

Kinsa na man diay ang tig-tambag nimo karon? Nganong sunod-sunod na man hino-on nga mas sayop pa nga mga lakang ang imong gipabuhat sa imong mga lumilihok ug mga alyados? Matag lihok nga ilang gina buhat naga dugang lamang sa kaalautan sa imong pamunuan ug naga samot na hino-on sa pagka wala sa pagsalig sa katawhan diha kanimo. Gibug-atan na kaayo ang imong katawhan Madam. Ayaw itugot nga ang nabilin nilang dyutay nga pasensya laktud na gayud nga mahanaw pa ug unya mapulihan ug tumang kayugot ug tiunay nga pagmahay batok kanimo. Dili pa ulahi ang tanan.

Hina-ot nga hinuktukan mo unta pag-ayo sa maka daghang higayon ang imong kahimtang karon ug ang kahimtang sa atong nasod. Duha ug tunga pa ka tuig ang gilay-on gikan karon, maka-ako ka ba nga magpabilin nga nagkabahin-bahin ang mga katawhan niining atong nasod ubos sa imong pamunuan? Hulaton pa ba nimo nga dunay daghang inosenteng mga kinabuhi ang makalas ug mga dugo nga mobanaw gumikan lamang niining sitwasyon sa atong nasod karon?

Kung imong timbangon, unsa may imong mas palabonon, ang imong dungog o ang imong tulubagon ngadto sa imong katawhan? Hinaot nga malooy ka unta sa imong katawhan ug buhaton nimo ang kung unsay gipang hinaot nila nga angay nimong paga buhaton. Hatagi na intawn sa kalinaw ang atong nasod.

Ang Ginoo nasayod sa imong mga kalampusan -- ug usab sa imong mga kapakyasan. Sa talaan sa kasaysayan ang imong mga paningkamot dili hikalimtan. Magabarog ang imong handumanan nga diin ang nasod midugang pagtubo ngadto sa pagkahamtong.

Sama sa lawos nga mga dahon nga naghulat sa pag bundak sa ulan, ang imong katawhan nangandoy sa imong kalooy.

Ang Espiritu Santo maga uban ug maga lamdag unta kanimo sa kanunay.